Pilna laika studijas

Karjeras konsultants

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

KARJERAS KONSULTANTS

(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi

Nepilna laika studijas – 2 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • karjeras konsultants un sociālais pedagogs

 • karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

 • karjeras konsultants un skolotājs mentors

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Karjeras konsultants un sociālais pedagogs

 • Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

 • Karjeras konsultants un skolotājs mentors

 

 

Programmas saturs

Karjera un tās atbalsta sistēma; Sociālā vide un darba tirgus; Profesionālā darba metodika; Pētnieciskā darbība

Karjeras konsultants un sociālais pedagogs: Sociālpedagoģiskās darbības principi un metodes; Sociālpedagoģiskās pieejas bērnu un jauniešu socializācijas un resocializācijas procesā

Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists: Stratēģiskā vadība jauniešu iniciatīvas atbalstam;

Karjeras konsultants un skolotājs mentors: Mentordarbības aspekti izglītībā; Mentora profesionālā kompetence

 

Uzņemšanas prasības

(apakšvirzieniem karjeras konsultants un sociālais pedagogs, karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists)

 • izglītības zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība

 • sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija

 • cita akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 2 gadu darba pieredze konsultēšanā, ko apliecina izziņa no darba vietas

Iestājpārbaudījums:

 • referāts (patstāvīgi izvēlētas pētnieciskās aktualitātes pamatojums, 5–10 lp.)

Referāta vērtēšanas kritēriji:

 • izvēlētās problēmas aktualitāte

 • darba oriģinalitāte

 • saistība ar reālo praksi

(apakšvirzienam karjeras konsultants un skolotājs mentors)

 • 2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja vai psihologa kvalifikācija

 • izglītības zinātņu vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un 2 gadu profesionālā darba pieredze izvēlētajā jomā, ko apliecina izziņa no darba vietas

Iestājpārbaudījums:

 • referāts (patstāvīgi izvēlētas pētnieciskās aktualitātes pamatojums, 5 -10 lp.)

Referāta vērtēšanas kritēriji:

 • izvēlētās problēmas aktualitāte

 • darba oriģinalitāte

 • saistība ar reālo praksi

 

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt izglītības iestādē, Nodarbinātības valsts aģentūrā, pašvaldībā, sociālās palīdzības iestādē vai konsultāciju birojā

 • veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras konsultēšanas jomā

 • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Pedagoģija vai E-studiju tehnoloģija un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Ilze Miķelsone, profesore

 

Kontakti

26167420; 63407747

ilze.mikelsone@liepu.lv