Pilna laika studijas

Datorzinātnes (angļu valodā)

DATORZINĀTNES (angļu valodā)

 

Studiju maksa

Budžeta finansējums / 8800 EUR

Studiju forma un ilgums

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma. Pilna laika studijas –3 gadi.

Studiju programmas mērķis

sniegt akadēmisko izglītību informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju nozarē, nodrošinot iespēju iegūt augstāko izglītību, pārkvalificēties un tālākizglītoties, kas ļautu pilnvērtīgi darboties izglītības, kultūras, zinātnes un citās jomās demokrātijas, komunikācijas, konkurences, informācijas un kultūras dinamiskajos apstākļos Latvijas valsts un latviešu tautas interesēs.

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu grāds datorzinātnēs

Programmas saturs

Ievads datorikā; Programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Matemātiskā analīze; Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija; Diskrētā matemātika; Matemātiskā loģika; Latviešu valoda; Angļu valoda; Datorgrafika un animācija; Nelineārā datorvideomontāža; Automātiskās projektēšanas sistēmas; Objektorientētā programmēšana; Datu bāzu tehnoloģijas; Programmatūras izstrādes projektu pārvaldība; Objektorientētā analīze un modelēšana; Programmatūras testēšana un kvalitāte; Datoru arhitektūra; Matemātiskā analīze; Diferenciālvienādojumi; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika; Multimediju sistēmas; Interneta tehnoloģijas; Lokālie datortīkli; Operētājsistēmas; Programmēšanas valodas; Skaitliskās metodes; Fizika; Mobilās lietotnes; Pētījumu metodoloģija dabas zinātnēs; Semantiskais tīmeklis; Java programmēšana; Programmatūras inženierijas aktualitātes.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE matemātikā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā un dabaszinībās

Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija, datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas maģistra studiju programmās citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs;
  • otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās datorikas tematiskās jomas piektā kvalifikācijas līmeņa profesijas ieguvei;
  • otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās informātikas skolotāja profesijas apguvei.

Studiju programmas direktors – Mg. sc. comp. Dzintars Tomsons, lektors

Kontakti

63454046; 26110394;

dzintars.tomsons@liepu.lv